අපව අමතන්න

මූලස්ථානය

එකතු කරන්න: කර්මාන්ත කලාප අංක 17, සිචුවාන්, සිබෝ, ෂැන්ඩොං, පීආර්චිනා

T: +86-533-3163 319
F: +86-533-3169 606
P: +86-138 6443 5866
ඊ:inquiry@topower.tech
ඩබ්ලිව්:www.tprefractory.com

සමාජ
WhatsApp:+86-138 6443 5866
WeChat:+86-138 6443 5866
ස්කයිප්:marlenre

නිෂ්පාදන ස්ථාන

කර්මාන්ත ශාලාව 1: වැන්කුන්, සිබෝ, ෂැන්ඩොං, චීනය
කර්මාන්ත ශාලාව 2: Gaixian Yingkou, Liaoning, China

අධ්යක්ෂක මණ්ඩලය
මර්ලීන් (ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී)

මූලස්ථානය

කර්මාන්ත ශාලාව 1

කර්මාන්ත ශාලාව 2

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න