යකඩ පිපිරුම් උදුන

යකඩ පිපිරුම් උදුන සඳහා පරාවර්තක

අපි යකඩ පිපිරුම් උදුන සඳහා විවිධ පරාවර්තක සපයන්නෙමු
මැග්නීසියා කාබන් ගඩොල්, ෆයර්ක්ලේ ගඩොල්, ඉහළ ඇලුමිනා ගඩොල්, විශේෂ ඇලුමිනා ගඩොල්, කොරන්ඩම් ගඩොල්, සිලිකා ගඩොල්, Al2O3-SIC-C ගඩොල්