යකඩ ලෑඩ්ල්

යකඩ ලෑඩ්ල් සඳහා පරාවර්තක

අපි යකඩ ලෑඩ්ල් සඳහා විවිධ පරාවර්තක සපයන්නෙමු
Al2O3-SIC-C ගඩොල්, ගිනි මැටි ගඩොල්