ටෝර්පෙඩෝ කාර්

ටෝර්පෙඩෝ කාර් සඳහා පරාවර්තක

අපි ටෝර්පෙඩෝ කාර් සඳහා විවිධ පරාවර්තක සපයන්නෙමු
Al2O3-SIC-C ගඩොල්, වාත්තු කළ හැකි පරාවර්තක