සිමෙන්ති සහ දෙහි සිමෙන්ති පෝරණුව සඳහා ගඩොල් පරාවර්තනය කරන්න / h1>